Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, pragniemy przekazać ważne informacje o ich przetwarzaniu przez naszą firmę.

Słoneczne pozdrowienia,
Zespół 5 Events

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Danych Osobowych jest Lidia Wandas-Wilczuraprowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Lidia Wandas 5 Events” z siedzibą w Koźmicach Wielkich 482, 32-020 Wieliczka, REGON: 120444729, NIP: 683-181-06-15., z którą mogą Państwo kontaktować się mailowo: lidia@jedziemynawakacje.pl lub telefonicznie: 609 424 478.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe które Państwo nam podają takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail przetwarzane są w z celu:

 • Udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję/zapytanie ofertowe ( podstawa z art. 6 ust 1 RODO)
 • Przedstawienie oferty pakietu ślubnego/ pakietu turystycznego (podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO)

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych zwykłych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz przedstawienie naszej oferty. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie przedstawić Państwu naszej oferty.

Informacja o profilowaniu

Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.

Komu udostępnimy Państwa dane w ramach realizacji usługi?

Będziemy  przekazywać Państwa dane do:

 • współpracujących z nami firm – są to między innymi obsługujące nas biuro księgowe, biura tłumaczeń przysięgłych czy też firmy zapewniające usługi dodatkowe podczas Państwa ślubu. Udostępniamy również Państwa dane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, firmom kurierski oraz podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe i finansowe.
 • osób fizycznych realizujących usługi dodatkowe podczas Państwa ślubu,
 • organów publicznych – czyli urzędów odpowiedzialnych za udzielenie ślubu i wystawienie aktu małżeństwa, Urzędom Skarbowym, ZUS oraz sądom na ich uzasadnione żądanie.
 • kurii i kościołów – w przypadku ślubu kościelnego lub konkordatowego.

Udostępniając Państwa dane osobowe pilnujemy, aby odbiorcy otrzymali tylko te, które są im niezbędne do wykonania danej usługi.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Z puntu widzenia zawartej między nami umowy przetwarzanie danych jest niezbędne do momentu złożenia przez Państwa aktu małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego lub Konsulatu Generalnego, tj. do 3 miesięcy po terminie Państwa ślubu. Dane w postaci imion, nazwisk, adresu mailowego, numeru telefonu oraz informacji o ślubie (data, miejsce, rodzaj ślubu) przechowamy przez rok czasu od dnia ślubu. Ma to na celu ewentualną pomoc z naszej strony w przypadku przedłużenia kwestii formalnych po ślubie.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Państwa zawartych umów, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

Państwa umowę ślubną w wersji papierowej wraz z dokumentami finansowymi  zarchiwizujemy i przechowamy przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym złożymy zeznanie podatkowe związane z Państwa ślubem.

Państwa  dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystają Państwo ze swojego prawa i zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Państwa praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Państwu przysługują?

W każdym momencie naszej współpracy, mają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody (w sytuacjach kiedy przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – cofnięcie zgody będzie oznaczało stworzenie aneksu do umowy ślubnej, na której zostanie uwzględniona zmiana rodzaju ślubu w ślub symboliczny; wszelkie kwestie formalne i legalności ślubu pozostaną od tego momentu po Państwa stronie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z przysługującymi Państwu prawami,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.